Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Biologisk mångfald

 Biologisk mångfald

Livet under ytan!1

Östersjöns omkringliggande länder har allvarliga problem med att bevara den biologiska mångfalden av våra de runt 255 fiskarter som finns i Östersjön .  52  av dem  lever  i våra sötvattensjöar,  varav 12 är lekvandrande mellan hav och sötvatten,  i strömmande vattendrag . Orsakerna till arternas nedgång kan variera. Industriellt överfiske, övergödning,  utsläpp, dammbyggnader och vattenkraft är några av orsakerna. Vi ser även att exploateringen av ny gruvdrift och nya  vattenkrafts-turbiner  och en oansvarig skogsavverkning  påverkat  mångfalden negativt.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_fiskfauna

Östersjön är ett känligt hav och  dess fiskfauna är internationellt sett ganska fattig. De runt 255 fiskarter som observerats i svenska vatten under historisk tid utgör knappt 1 procent av arterna i världen. Dessutom är det bara drygt 140 av dem som förekommer regelbundet.

Sötvattenfisk faunan i Sverige omfattar 52 arter, där tolv förekommer även i marin miljö. Några arter, exempelvis hornsimpa och rödingar, levde nära iskanten vid senaste istiden och blev kvar som ishavsrelikter när isen försvann. Andra arter, exempelvis mört och löja kom in senare i avsmältningsskeendet. Vid tiden för Ancylussjön kom andra mer värmekrävande arter in.

Av Östersjöns fiskarter utgörs en tredjedel av marina fiskar, till exempel torsk och strömming, medan två tredjedelar är sötvattensfiskar, till exempel abborre. Några av Östersjöstaterna är anadroma eller katadroma. Faunan vid västkusten är präglad av faunan i östra delen av Atlanten. På västkusten finns en fast fauna av ca 110 arter där många är ovanliga.

Det förekommer en omfattande om- och inplantering av fiskar i Sverige. Exempel på fiskar som omplanteras är laxfiskar och gös. Regnbågsöring och karp är exempel på fiskarter som planterats in och numer förekommer vilt i Sverige.

Miljömålen : Bevarandet av Biologisk mångfald

http://sv.wikipedia.org/wiki/De_16_nationella_milj%C3%B6m%C3%A5len

 

Fiskvandring – arter och drivkrafter

Forskarna konstaterar att åtminstone 46 av Sveriges fiskarter behöver kunna vandra mellan olika områden i vattendragen för lek, uppväxt och övervintring.

Flertalet av dessa är rödlistade arter. Möjligheten till fri vandring är viktig för fiskbeståndens genetiska variation och förmåga att anpassa sig till miljöförändringar.

Kraftverksdammar utgör vandringshinder för de fiskarter som företar vandringar (vanligast lekvandring). Detta gäller till exempel asp, vimma, id, ål, lax, havsöring, färna, nejonögon, sik, harr, öring, röding och elritsa.

Flera svenska lax- och havsöringstammar har slagits ut och asp, ål, vimma, flodnejonöga och havsnejonöga är upptagna på rödlistan över hotade arter. Flodpärlmusslan är också starkt hotat till följd av öringens tillbakagång i och med att den lever i fiskens gälar under sitt första levnadsår

och havsöring. Detta är dock som en form av konstgjord andning, när utsättningarna upphör dör populationen.

rapport-2013-11-fiskvandring-arter-drivkrafter

.

I Sverige har det i vattendomarna ålagts kraftverksägarna att motverka detta genom en aktiv fiskevård, bland annat genom utsättning av fiskyngel, främst lax

Hav och Vattenmyndigheten :

Fiskvandring arter och drivkrafter.

Älvräddarna :  www.alvraddarna.se

http://www.alvraddarna.se/om/vattenkraft/

http://vattenkraften.se/miljoanpassa.html

Sportfiskarna: www.sportfiskarna.se

http://www.sportfiskarna.se/miljo_fiskevard/Str%C3%B6mmandevatten/tabid/161/Default.aspx

 www.naturskyddsforeningen.se

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/hav

http://www.slu.se

http://www.slu.se/sv/institutioner/akvatiska-resurser/miljoanalys/fiskbestand/?utm_source=svensk-ew&utm_medium=bildpuff&utm_campaign=startsidesingangar

http://www.wwf.se/vrt-arbete/vtmarkerstvatten/1355265-vtmarker-och-stvatten

http://www.balticsea2020.org/alla-projekt/levande-kust

Havsmiljöinstitutet: Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet och Umeå universitet

http://www.havsmiljoinstitutet.se/om_oss/universiteten/

SMHI:s dammregister: 

SMHI

https://savethebaltic.wordpress.com/2014/02/02/antligen-har-smhis-dammregister-dar-du-kan-zooma-in-pa-specifika-omraden/

Urval av artiklar :

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ny-lag-behovs-for-att-skydda-aar-och-alvar_8853286.svd

https://savethebaltic.wordpress.com/2013/11/03/regeringens-plotsliga-nodstopp-hotar-ostersjon/

562634_3177389315369_17521838_nl

Wikipedia:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fiskvandring

https://sv.wikipedia.org/wiki/Katadrom

Gott folk helt gratis att stödja arbetet!

https://www.facebook.com/groups/253945969895/

12 kommentarer på “Biologisk mångfald

 1. Ping: Sverige samt Finland fortsätter förneka « SAVE THE BALTIC

 2. Ping: Fiskekriget i Haparanda skärgård « SAVE THE BALTIC

 3. Ping: tesc 789

 4. Ping: Nashville car tint

 5. Ping: Sherburnetory

 6. Ping: fishing tips

 7. Ping: Vad har ni politiker för plan för att rädda Siken? | SAVE THE BALTIC

 8. Ping: 28 internationellt kända forskare menar att förlusten av biologisk mångfald nått kritiska nivåer. | SAVE THE BALTIC

 9. Ping: Äntligen här!!! SMHI:s dammregister där du kan ”zooma in” på specifika områden. | SAVE THE BALTIC

 10. Ping: HaV om urminnes hävd: Vattenkraftverk ska ansöka om miljötillstånd | SAVE THE BALTIC

 11. Ping: ArtDatabanken listar laken som Nära hotad | SAVE THE BALTIC

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: