Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Kärnkraften hotar mångfalden i Östersjön


Vet inte riktigt vart jag ska börja skriva om kärnkraften! mer än att den kommer att vara förödande för vildlaxen och annan mångfald i Bottenviken,  som är ett stort grundområde!  Bottenviken tål inte mer belastning från redan tung industri. Men sportfiskarna i Finland och Sverige ser inte det allvarliga i situationen och man känner att allt fokus nu är att restaurera flödena längs den Svenska och Finska kusten. Vill du göra skillnad? gå med i kampen..

Bli medlem för 100 kr

Savethebaltic/salmon Kärnkraftsfritt Bottenviken  Tjernobyl dödssiffrorna   Fukushima

Kärnkraftens baksidor   Kärnkraftens baksidor så drabbar den våra vatten  Dioxin

http://www.svd.se/bottenviken–soptipp-for-radioaktivt-avfall  Riksdagen

SMHI rapport om kylvatten

Om HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

2 kommentarer på “Kärnkraften hotar mångfalden i Östersjön

 1. HOLY WATER
  april 26, 2016

  De svenska kärnkraftverken använder stora mängder havsvatten för kylningen av sina
  kondensorer. I kylsystemen höjs vattnets temperatur med vanligen 10–12 °C innan det
  släpps ut i havet igen. Rapporten ”Miljöeffekter av stora kylvattenutsläpp – erfarenheter
  från de svenska kärnkraftverken” (Ehlin et al., 2009) visade att effekterna generellt sett
  varit måttliga, men att kylvattnet redan idag periodvis når temperaturer, som är kritiska för
  överlevnaden av vissa arter av fisk och andra organismer. I framtiden kan den pågående
  klimatförändringen medföra en förhöjning av dagens havsvattentemperatur och därmed också
  på det utgående kylvattnet. Detta innebär att risken för skador på de marina ekosystemen
  vid kraftverkslägena och i deras omgivningar ökar.
  Mot den bakgrunden initierade Elforsk detta projekt för att få underlag för att kunna
  hantera frågan genom teknisk utveckling av dagens reaktorer samt för planering av ny
  kärnkraft. Problemet är inte specifikt för kärnkraften utan gäller all industriproduktion där
  havsvatten används för kylning.
  Med en klimatmodell har havsvattnets yttemperatur utanför de svenska kärnkraftverken
  Forsmark, Oskarshamnsverket och Ringhals, beräknats för åren 1961–2099. Resultaten visar
  att temperaturhöjningen mellan perioderna 1970–1999 och 2040–2069 ligger runt 2 °C för
  årsmedelvärdet och att antalet dagar per år med havsvattentemperaturer över 20 °C kan
  komma att öka. De största förändringarna beräknas ske vid Forsmark. Perioden 2040–2069
  har valts med tanke på att under denna tidsperiod beräknas eventuella nya kärnkraftreaktorer,
  ersättande de nuvarande, ha tagits i drift.
  De beräknade temperaturförändringarna har utnyttjats för att bedöma de möjliga ekologiska
  konsekvenserna i kustområdena utanför kärnkraftverken under förutsättningen, att uppvärmningen
  av kylvattnet vid passagen av kondensorn även i framtiden ligger vid c:a 11 °C.
  Bedömningarna visar att överlevnaden hos djurplankton som passerar kraftverket vissa
  perioder kommer att öka, andra att minska. Nettoeffekten bedöms bli positiv.
  Den ytterligare temperaturhöjningen kan leda till stora påfrestningar och även lokal dödlighet
  för flera arter i kärnkraftverkens närområden. Risken ökar för att fisk, som anlockas till
  utsläppen, kommer att dö. Högre vattentemperaturer kan också i alla tre kraftverkens
  närområden slå ut viktiga bottendjur, vilket även drabbar fisk och fågel som livnär sig på dem.
  Den höga sommartemperaturen kan ge kraftigt ökad tillväxt hos fisk i omgivande vatten,
  medan överskridande av temperaturoptima under sommaren kommer att ge minskad
  tillväxt hos både yngel och vuxen fisk i Biotestsjön vid Forsmark och i Hamnefjärden vid
  Simpevarp (Oskarshamnsverket). Detta innebär att dessa närområdens idag positiva betydelse
  för fiskbestånden utanför Forsmark och Oskarshamnsverket reduceras. I närområdet vid
  Ringhals ökar förekomsten av fiskar med nu sydlig utbredning och höga temperaturoptima
  och deras tillväxt gynnas av varmvattnet. Områdets betydelse för nu vanliga arter minskar.
  Beroende på försämrat födounderlag förväntas Biotestsjöns och Hamnefjärdens betydelse
  som rast- och övervintringslokaler för fågel minska.
  I Forsmark och Simpevarp kommer strömmingsleken att tidigareläggas, men effekterna på
  rekrytering bedöms inte öka jämfört med idag.

  Då den högre havsvattentemperaturen är mer gynnsam för varmvattenarter i kustområdena
  kommer förlusterna vid kylvattenintagen att öka för dessa vid alla tre kraftverken medan
  de minskar för kallvattenarterna.
  Framtida kraftverk kommer sannolikt att få betydligt större reaktorer och därmed ett ökat
  kylbehov jämfört mednuvarande anläggningar. Om intagstemperaturen samtidigt ökar på
  grund av ett varmare klimat, kommer ekosystemen i havet utanför kraftverken att påverkas
  mer än idag. Detta kan dock motverkas genom alternativa tekniska lösningar som till
  exempel djupvattenintag eller ökat kylvattenflöde i relation till den värmemängd, som ska
  kylas bort.
  Vid planering av nya kärnkraftaggregat bör kylsystemen utformas så, att uppvärmningen
  av kylvattnet inte överstiger 10–12 °C, och att så kallt havsvatten som möjligt tas in i
  kraftverket. Därför är djupvattenintag att föredra framför ytvattenintag. Vid ett givet
  kylbehov är från ekologisk synpunkt dessutom ett ökat vattenflöde att föredra framför en
  ökad temperaturförhöjning.
  Rätt placering och utformning av kylvattenutsläppen kan minska påverkan på ekosystemet.
  Därför kräver planeringen av nya kylvattensystem lokalt anpassade, detaljerade studier av
  den tilltänkta lokaliseringens geografi, hydrografi och ekolo

  Gilla

 2. HOLY WATER
  april 26, 2016

  Det pågår en debatt om att Sverige bör bygga ut kärnkraften för att trygga framtida elbehov utan att medverka till klimatförändringar. Detta antagande är felaktigt då kärnkraftverken, via sina kylvattenutsläpp, i allra högsta grad bidrar till den globala uppvärmningen genom de stora värmemängder som dumpas i Östersjön. Dessa höjer vattentemperaturen särskilt i de områden som oftast drabbas av algblomning.

  Kärnkraftens spillvärme: Svensk kärnkraft producerar årligen ca 70 TWh el. Den spillvärme som bildas i processen uppgår till 140 TWh vilket kan jämföras med att den årliga uppvärmningen av alla svenska byggnader kräver 100 TWh.

  Enligt Vattenfalls kärnkraftinformation tas kylvatten in från havet för att återföras 10C varmare. Detta innebär att 12 kubikkilometer vatten varje år värms 10C av de svenska kärnkraftverken innan det återförs till havet. Denna varmvattenvolym motsvarar det årliga vattenflödet i Sveriges näst största älv, Luleälven. Eftersom spillvärmen är lättare än det kallare havsvattnet höjs havsytans vattentemperatur över stora områden.

  Inte bara svenska kärnkraftverk utan även de finska verken i Olkiluoto och Lovisa, samt ryska Sosnovyi Bor använder Östersjön för att kyla bort sin spillvärme.

  Under senare år har fritidsfolk och fiskare drabbats av kraftig algblomning, vilken visar sig som stora sammanhängande havsområden täckta av en slemliknande, färgrik, sörja. Frånsett algernas motbjudande utseende bildar algerna gifter som är skadliga för djur och människor.

  För att algblomning ska uppkomma krävs hög vattentemperatur samt god tillgång på näringsämnen. Överflödet av näringsämnen i havsvattnet anses bero på industriutsläpp och läckage från jordbruksmark. Algblomningen sker under sommaren, då vattnet är som varmast. Genom den globala uppvärmningen har vattentemperaturen blivit ännu något högre, vilket gynnar algblomningen.

  Eftersom kärnkraftverkens stora värmeutsläpp värmer havsvattnet finns anledning att undersöka eventuella samband mellan algblomning och dessa värmeutsläpp. Tidningsartiklar i länderna runt Östersjön visar med tydlighet att algblomning regelbundet uppträder i vattnen utanför kärnkraftverken. Detta gäller såväl Östersjön, Södra Bottenhavet, Finska viken, och utanför Hallandskusten.

  Samband mellan värmeutsläpp och algblomning: SMHI följer den ytliga algblomningens utbredning under sommarhalvåret. Dess spridning redovisas på SMHIs hemsida dag för dag under sommaren . Man kan till exempel se hur algblomningen börjar utanför Forsmark och sprids i nordostlig riktning den 23-25 augusti 2008. Samma mönster upprepas flera gånger varje sommar. Algblomning uppkommer och försvinner snabbt beroende på väder och vind. Trots detta visar SMHI kartor med tydlighet sambandet mellan algblomning och värmeutsläpp.

  De industriella värmeutsläppen till Östersjön är av enorm omfattning. De fem kärnkraftens årliga varmvattenutsläpp innebär att 16 kubikkilometer varmvatten förenas i Östersjön för att strömma mot söder. Det är också där som algblomningen har sin största sammanhängande utbredning. SMHI ger många exempel på algblomningar som täcker nästan hela Östersjön, se till exempel den 29 aug 2008.

  Det är förståeligt om politikerna inte har en aning om att kärnkraften bidrar till den globala uppvärmningen. Däremot torde kärnkraftindustrin sedan lång tid ha insett sambandet mellan kärnkraftens spillvärme, det varmare havsvattnet och ökande algblomning.

  Det är uppenbart att spillvärmens medverkan till global uppvärmning och algblomning måste tas med bland kärnkraftens negativa miljöeffekter då fortsatt kärnkraftsutbyggnad diskuteras.

  Bo Nordell
  Elham Samari

  Bo Nordell är professor i vattenteknik vid Institutionen för Samhällsbyggnad
  Luleå tekniska universitet, SE-97187 Luleå, tfn: 46-920-491000 bon@ltu.se
  Elham Samari är student vid samma institution; elhsam-7@student.ltu.se

  Gilla

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on april 26, 2016 by in Fennovoima, Kärnkraftsfritt Bottenviken, Kärnkraftverk, Uncategorized and tagged , .
%d bloggare gillar detta: