Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Fiskodlingen i Storsjön – överklaganden att vänta….


storsjön

Bakgrund:
Företaget Bright Water Fish AB har fått tillstånd att anlägga en fiskodling för drygt 1 500 ton regnbågsöring och röding i Storsjön.
(ÖP  2016-02-08)

Protesterna låter inte vänta på sig…

Insändare ÖP: 2016-02-09

Märkligt att tillåta fiskodling

Att tillåta fiskodling i Storsjön är ett märkligt beslut där man undrar om miljöprövningsdelegationen hos länsstyrelsen i Västernorrland har gjort en adekvat konsekvensanalys eller någon över huvudtaget.

Med den erfarenhet vi har av förorenat dricksvatten i Östersundskommun ter sig beslutet ytterst tveksamt, därtill all övrig miljöpåverkning. Arbetstillfällen är bra men inte till priset av vår miljö och hälsa.

Detta beslut känns som en försmak av Storregion Norrland, där viktiga beslut för oss fattas av någon annan instans inom regionen men utan regional kännedom och känsla. Att miljöprövningsdelegationen för vårt område är förlagd till länsstyrelsen i Västernorrland kan ifrågasättas, inte minst genom detta beslut. Vår egen länsstyrelse torde vara kapabel till att kunna fatta beslut som gäller sitt eget län, Jämtland/Härjedalen.

Det norska företaget som nu planerar fiskproduktion kan inte odla fisk på andra sidan gränsen i sötvattenssjöar då sådan odling där är förbjudet. Därtill skall även betänkas att Storsjön är vattentäkt för fyra kommuner. Kristdemokraterna i Jämtland/Härjedalen motsätter därför sig starkt den planerade fiskproduktionen.

Lars-Erik Olofsson (Kd)
Emanuel Sandberg (Kd)

Insändare ÖP: 2016-02-11:

Fiskodling i Storsjön utan garantier

En fiskodling kan ge stora miljökonsekvenser. Miljökonsekvensutredningen som bifogas ansökan om tillstånd är en partsinlaga från den sökande och redovisar endast vad den sökande anser kunna vara miljökonsekvenser. Något krav finns inte på oberoendeställning för den som gör Miljökonsekvensutredningen i förhållande till den som ansöker om tillstånd.

I det aktuella fallet, som gäller prövningen av fiskodlingen i Vejmon, hade det sökande bolaget enligt dess årsredovisning för 2015 förbrukat mer än hälften av sitt aktiekapital om 50 000 kronor vilket gör det likvidationspliktigt. Ett sökande bolag vars bokslut heller inte revideras av extern revisor.

Hur kontrollerar länsstyrelsen att en verksamhetsutövare har en ekonomisk styrka att sanera omgivningen om det visar sig att fiskodlingen resulterat i en miljöskada när bolaget till och med är likvidationspliktigt under ansökningstiden för tillståndet? Länsstyrelsen sätter våra gemensamma tillgångar på spel för enskilda intressen.

Orolig Rödöbo

About tipota15

Jag heter Lena Hjärpne, född och uppvuxen i Stockholm. Är gift och har vuxna barn. Vi har sommarhus vid Höga Kusten där vi bor stor del av sommaren. Jag är engagerad i föreningen Rädda Höga Kusten som arbetar för att fiskodlingar i öppna kassar, med den miljöförstöring det innebär, ska upphöra och att modernare teknik, slutna system på land, ska användas.

2 comments on “Fiskodlingen i Storsjön – överklaganden att vänta….

 1. Nils-Erik Vigren
  februari 12, 2016

  Det viktigaste först! Jag söker en person i anslutning till Rödön i Storsjön som är kritisk till fiskodlingen enligt MPD:s beslut, men som inte själv av olika anledningar vill överklaga. Det skulle kunna innebära att jag genom fullmakt överklagar i den personens, dvs i ditt ställe! Det kostar absolut ingenting annat än ett porto för fullmakten. Jag åtar mig att informera om hur fullmakten ska formuleras för att vara giltig. Men observera att Du måste vara behörig sakägare! Ring mig 070-3805527 eller 0613-42001. Mejladress: nilserikvigren@hotmail.com
  Jag har nyligen överklagat MPD:s nya tillstånd för fiskodling i Ströms Vattudal, jag har tillsammans med övriga i Rädda höga Kusten fört upp två överklaganden till Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Det här skulle i så fall bli mitt femte överklagande på kort tid.
  För övrigt delar jag helt åsikterna i de båda insändarna i ÖP! Jag efterlyser dessutom att fler politiska partier i Jämtland uttrycker sin åsikt. Jag efterlyser dess-
  utom att samtliga fyra kommuner som tar vatten från Storsjön ger sin åsikt till känna. I Ströms Vattudal har siktdjupet sjunkit till hälften sedan fiskodlingarna började år 2008. Att siktdjupet sjunker beror på att sönderslitna fragment av fiskens fekalier med strömmar förs ut över stora vattenytor. När övergödningssymtomen efter 3-4 år ger sig till känna genom en ökad strandvegetation kommer siktdjupet att försämras ytterligare eftersom lösslitna delar av den kommer att flyta omkring. Dessa ökade vegetationsmassor kommer sedan att skapa strandnära sedimentlager med lagrad näring som ackumuleras efterhand och bidrar till det vi kallar övergödning.
  Notera att denna av MPD beslutade odling på 1650 ton fisk kommer att varje år genererar 7 018 kg fosfor. Det är så mycket näring att Storsjön bara hinner tillgodogöra sig 17,8 %. Det är det vi kallar retentionen. Men resten då? Det lämnar Storsjön via Indalsälven. Retentionen i älven är 1-2 %. Vi aderar 2 % och 17,8 %!
  Det är 19,8 %. Det innebär kära jämtlänningar att det ut i Bottenhavet varje år från denna odling kommer att transporteras ytterligare. Vad är 80,2 % av 7 018 kg? Svar: Det är runt 5,6 ton fosfor.
  Slutsatsen, den som ännu aldrig har föresvävat MPD, är att när man odlar fisk i Jämtland då odlar man i praktiken i Bottenhavet. Vad går MPD och alla vi övriga och väntar på? Det är att Helcom ska meddela att från år 2016 ska inga ytterligare fosforutsläpp få ske varken i Östersjön eller Bottenhavet. Men ändå har man medgivit ett tillstånd för Bright Water Fish för 10 år framåt…
  Inte utan att man höjer en smula på buskiga ögonbryn…
  Men retentionen på 17,8 % innebär att 1250 kg fosfor tillgodogörs av växtligheten i Storsjöns vatten. Men utfordringen av fisk innebär att den får 75 % av årsbehovet av foder under de tre månader när det är som varmast i Storsjön. Den får då med andra ord 937 kg P under den perioden. Östersunds reningsverk släpper ut c:a 4000 kg fosfor under ett år. Det innebär att reningsverket under den tiden det är som gynnsammast för fotosyntesen i Storsjön släpper ut c:a 1 000 kg fosfor.
  Så jämför 937 kg med 1 000 kg! Min slutsats är att fosforutsläppet från denna nya odling, beslutad av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland i praktiken nästan fördubblar Östersunds befolkning under tre sköna sommarmånader!
  Hur många tror att MPD:s ärade ledamöter förstår konsekvensen av sina beslut?

  Nils-Erik Vigren
  Ordf Rädda Höga Kusten

  Gilla

 2. Nils-Erik Vigren
  februari 12, 2016

  Rättelse: Det gick lite för fort när jag skrev ovanstående… Jag ber om överseende…
  Självklart ska det vara att fisken i fiskodlingen under de tre månader när vattentemperaturen är som gynnsammast, både för fiskens tillväxt och fotosyntesen totalt sett i Storsjöns vatten, AVGER bl.a. 937 kg fosfor i form av fekalier, urin och utspillt foder. Det innebär i praktiken en betydande näringskick, eftersom alla övriga naturliga utsläppskällor av näring radikalt minskar under denna tid, beroende på att fotosyntesen denna tid maximalt intensifieras därför att växtligheten då behöver maximalt med näring.
  Många antropogena utsläpp, dvs. de som är förosakade av mänsklig verksamhet, är dock oförändrade. Undantag är jordbruk och hyggen bl.a.
  Man brukar när det gäller det orenade utsläppet av näring från en fiskodling jämföra det med motsvarande från industri och avloppsreningsverk. Retentionen är alltså den samma.
  Därför borde jag ha uttryckt mig på följande sätt i kommentaren ovan: ”Detta beslut av MPD innebär i praktiken att Östersunds befolkning på ett fiktivt sätt näst intill fördubblar sin befolkning.”
  Det är viktigt att uttrycka sig korrekt!
  Hoppas att detta har korrigerat min oklarhet i föregående kommentar…

  MVH!/Ne

  Gilla

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: