Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Ja till stor odling av fisk i Storsjön – trots många protester


Företaget Bright Water Fish AB har fått tillstånd att anlägga en fiskodling för drygt 1 500 ton regnbågsöring och röding i Storsjön.

Fiskodling1

Det är överklaganden att vänta.

Bland annat varnar föreningen Sportfiskarna i Norrlands Inland för att de laxfiskstammar som redan finns i Storsjön kan drabbas, bland annat av smittsamma sjukdomar från fiskarna som föds upp och hålls instängda i stora kassar i sjön.

Föreningen kommer att överklaga.

– Ja. Det är solklart, säger Rödöbon Bo-Yngve Nilsson som är informatör i fiskeföreningen.

– Det här är en sjö som är ren och frisk i dag. Det är ett fantastiskt rekreationsområde som man måste ta till vara.

Det var i slutet av förra veckan som Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västernorrland gav tillstånd till företaget Bright Water Fish AB att odla stora mängder regnbåge och öring i ett ungefär 1 000 gånger 200 meter stort vattenområde utanför Vejmon på Rödön.

Tillståndet ger företaget rätt att årligen fram till utgången av januari 2026 använda upp till 2 000 ton fiskfoder, vilket bland annat kommer att leda till utsläpp av fosfor.

Bo-Yngve Nilsson tycker att det är anmärkningsvärt att Miljöprövningsdelegationen inte tagit hänsyn till den kritik, de farhågor och de förslag till avslag som framförts av bland annat länsstyrelsen i Jämtlands län och de kommuner som tar dricksvatten från Storsjön.

”Storsjön är huvudvattentäkt för fyra kommuner, däribland Östersund stad. En redogörelse för hur till exempel en öka algtillväxt påverkar dricksvattenkvalitén saknas” skriver länsstyrelsen i ett yttrande.

VA-cheferna i Krokom, Östersund, Åre och Berg framhåller i ett gemensamt yttrande att ”varje försämring av vårt viktigaste livsmedel, vatten, måste tas på allvar”.

De pekar på tre risker:

Det är att det blir fler bakterier, virus, parasiter och andra mikroorganismer i Storsjön.

Det är att halten av läkemedelsrester, bland annat antibiotika som tillsätts fiskfodret, ökar.

Och det är att det blir en ökad tillförsel av näringsämnen i Storsjön.

Fiskodlingsföretaget förnekar inte att det blir ett ökat utsläpp av forsfor, antibiotika och fiskbajs med e-kolibakterier.

Men det hävdar att det är så långt till vattenintagen till Huvulsviken och Mjälaviken på Rödön, 1,5 respektive 3,9 kilometer, att det inte försämrar vattenkvaliteten.

På samma sätt är de 24 kilometerna till vattenverket i Minnesgärde betydligt längre än de 500 meter som företaget är gränsen för olägenheter.

Miljöprövningsdelegation håller med Bright Water Fish om att verksamheten är miljömässigt acceptabel, men den minska foderanvändningen från 2 300 till 2 000 ton per år.

Indalsälvens vattenvårdsförbund tycker att det är bra med ett företag som skapar nya jobb. Det är bland annat på Rödön och vid det planerade fiskslakteriet i Trångsviken.

De berörda kommunerna och länsstyrelsen har på sig fram till 25 februari att överklaga,

Föreningar och privatpersoner kan ha några dagar till på sig, beroende på när de fick del av domstolsbeslutet.

Läs mer:

Fiskodling drar tillbaka en av två ansökningar om Storsjön

Tumme upp ned för stora fiskodlingar i Storsjön

Fiskodling vann i domstolen får växa och bli större

Fiskodlingen överklagar negativt besked

Livlig debatt om fiskar ska få odlas där vild fisk finns

• Läser du ofta nyheter i din mobiltelefon? Ladda ner ÖP:s nya app här, till Iphone eller till Android

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

One comment on “Ja till stor odling av fisk i Storsjön – trots många protester

 1. Nils-Erik Vigren
  februari 9, 2016

  Hej alla!

  Låt oss börja med att klara ut fosformängden som Storsjön kommer att få ta emot från denna av MPD beslutade odling! Fodermängden 2 000 ton kommer att medge en produktion på c:a 1650 ton fisk. Det är baserat på foder kofficienten 1,2, dvs. att 1,2 kg foder ger 1,0 kg fisk) Hur många kg fosfor kommer att tillföras Storsjön från denna odling i form av fekalier, urin och utspillt foder?

  Vår utgångspunkt är den samma som Länsstyrelsen och Stockholms universitet använder sig av. När man odlar 1 200 ton fisk produceras 5104 kg P totalt i den gödselmängd som orenad går i recipientens vatten. Denna odling kommer därför att varje år tillföra Storsjön ytterligare 7018 kg fosfor. Som jämförelse kan nämnas att Östersunds reningsverk, som betjänar 61 000 människor, tillför Storsjön c:a 4 000 kg.

  Men vi har något som kallas retention. Det är den mängd näring som en recipient, i det härfallet Storsjön, kan tillgodogöra sig under ett år. Storsjöns retention är 17,8 %. Det innebär att av 7018 kg P kommer 1250 kg att användas som näring för både växtlighet och mikroorganismer av olika slag. Resterande näring i form av fosfor bl. a. kommer sedan att med Indalsälven transporteras vidare ut från Storsjön.

  Retentionen i Indalsälven är 1-2 %. Alla mina retentionsuppgifter är hämtade från SMHI:s vattenwebb. Vi utgåt ifrån att den något högre retentionen ligger närmast verkligheten. Ut från Storsjön transporteras 7018-1250 = 5768 kg. Räknar vi bort 2 % av den mängden innebär det i sin tur att Indalsälven för med sig till Bottenhavet via Klingerfjärden i Timrå kommun 5643 kg fosfor. Låt oss runda av det till 5,5 ton!

  Det innebär i sin tur att Indalsälvens fosfortransport till Bottenhavet från fiskodlingar i Jämtland kommer att öka från nuvarande 1,8 ton till sammanlagt 7,3 ton P.

  Det är dock inte den enda fosfortransporten från det attraktiva turistlänet Jämtland! Med Ångermanälven/Faxälven transporteras 17,7 ton fosfor ut i Bottenhavet. Dock är att notera att i den kvantiteten ingår också fosfor från en odling i Malgomaj på 2000 ton fisk. Men fosfortransporten via Ångermanälvens vattensystem har pågått sedan år 2008.

  Eftersom det också odlas fisk utanför centrala delen av Höga Kusten, kvantitet 2300 ton sedan år 2008, belastas Bottenhavet med ytterligare 10 ton.

  Vad gör detta sammanlagt? Vi adderar 10 + 7,3 +17,7 = 35 ton P. Det som ligger nära till hands är att jämföra vad alla reningsverk reningsverk i hela Norrland släpper ut i Bottenhavet. Uppgiften jag fick av mina första läromästare i detta ämne är från 2013! Då var kvantiteten 30 ton. Men 35 ton är mera! Det fick man lära sig i småskolan…

  Så vilken bedrift alla involverade har utfört! Alltifrån förhoppningsfulla vattenbrukare vars enda mål har varit att tjäna pengar så effektivt som möjligt, alla dessa välvilliga jurister och ”miljöexperter” i MPD och MMD från Östersund, all denna politiska uppbackning av inte minst f. d. landsbygdsminister Eskil Erlandsson och f. d. miljöminister Lena Ek, det mycket tvivelaktiga bakgrundsarbetet av SLU:s ”forskare” i ämnet och måste väl också nämna, för att de inte ska bli sura på mig, de insatser som Håkan Larsson och Erik Olofsson för Aquabest har utfört sedan 2009.

  Som bekant har Erik Olofsson mycket aktivt deltagit i PR-kampanjen för de mycket förlegade öppna kassarna under de senaste åren och bl. a. påstått att när man odlar fisk i mellersta Norrlands inland går ingen fosfor ut i Bottenhavet. Två representanter för SLU har vidimerat att SLU inte har fått pengar av svenska regeringen för att beräkna fosfortransporten till Bottenhavet…

  Men föreningen Rädda Höga Kusten har med hjälp av SMHI kommit den fördolda sanningen på spåren. Den är: NÄR FISK ODLAS I DEN INRE DELEN AV MELLERSTA NORRLAND GÅR MINST 80 % AV TILLFÖRD NÄRING UT I BOTTENHAVET.

  Vad skriver Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland i sin dom som gäller den nya odlingen i Ströms Vattudal. De pekar först på Helcoms rekommendationer för fiskodling i Bottenhavet och sedan kommer citatet: ”Målsättningen är att dessa rekommendationer ska kunna börja tillämpas från och med 2016. Det bör dock noteras att de rekommendationerna kommer att avse vattenbruk i kustvattenmiljöer, inte i inlandsvatten.”

  Som var och en kan utläsa som sammanfattning av ovanstående är det i praktiken ingen skillnad på att odla i inlandets vattenmagasin jämfört med att odla längs bottenhavskusten. Huvuddelen av näringen hamnar i Bottenhavet…

  Men denna historia har ytterligare en dimension! Bottenhavets vattenmyndighet har ett åtagande om att förhindra att bl. a. 44 ton fosfor når Bottenhavet. De har definierat var de kan hitta 31 ton P. Men kostnaden för detta under en 10-årsperiod ligger på 1,2 miljarder kr. Om inte Miljööverdomstolen avslår denna ansökan kommer 35 ton fosfor att belasta Bottenhavet varje år. Svenska skattebetalare vill gärna värna sin vattenmiljö och betalar vad de kostar. Men det sorgliga är att de åtgärder vi kommer att få betala för inte får någon effekt. Mer fosfor går ut från omorderna fiskodlingar än vi för dyra pengar kan förhindra. Våra emotionella upplevelser över detta faktum vill jag hänsynsfullt avstå från att klä i ord…

  I dagens läge anser jag dock att både MPD och MMD är rundningsmärken när det gäller förståelse och insikt om vår framtida miljö. Våra överklaganden i de första miljöinstanserna har bara ett enda mål. Det är att nå fram till Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Väl där kan vi kanske finna en uppsättning jurister och experter som accepterar våra utsagor och dessutom förstår vad vi pratar om.

  Några saker till sist! Via Umeälven går 8 ton fosfor ut i södra delen av Bottenviken.

  Om någon som läser detta och är sakägare i överklagandeprocessen, men inte anser sig vilja överklaga av olika skäl, kan jag mycket väl ställa upp som ombud.
  Det behövs bara en fullmakt. Jag ställer upp helt ideellt!

  Jag har redan överklagat nya odlingen i Ströms Vattudal med hjälp av fullmakt. Ring mig eller mejla! Tel 0613-42001 alt. 070-3805527. Mailadress: nilserikvigren@hotmail.com

  Eftersom detta är den första större fiskodlingen i Storsjön är målet solklart! Det är Miljööverdomstolen!

  Med vänlig hälsning till alla som läser detta!

  Nils-Erik Vigren
  Ordf. Rädda Höga kusten

  Gilla

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on februari 8, 2016 by in Fiskodling, Sveriges sämsta ide! fiskodling, Uncategorized and tagged , .
%d bloggare gillar detta: