Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Riv även stora vattenkraftverk runt Östersjön. 


Övergödningen av Östersjön är idag ett allmänt känt problem, med synbara effekter som algblomning, grumligare vatten, minskad förekomst av blåstång och utbredd syrebrist på de djupare bottnarna. De ämnen man främst diskuterar när det gäller övergödningsproblematiken är kväve och fosfor. Ett ämne som helt har glömts bort i debatten är kisel – ett mycket viktigt ämne för växtplanktonproduktionen i havet.

Utbyggnaden av älvarna i norr ( vattenkraft) har bidragit till att minska tillförseln av kisel till Östersjön. Dammarna gör att vattnets uppehållstid ökar vilket gör att kisel hinner förbrukas innan det når havet. Dammarna hindrar även andra viktiga vitaminer, insekter, frön och syre att nå Östersjön.

Det är även stor skillnad på dammbyggnader inom jordbruk och vattenkraft.

Exempelvis är dammbyggnader inom jordbruk mycket viktiga som kväve och fosforfällor ( reningsdammar) men, när det gäller vattenkraften har dammarna motsatt effekt på miljön.

Läs även International Rivers artikel om att dammbyggen inom vattenkraft
genererar alger och avlägsnar syre vilket gör det svårt för andra arter att överleva.

Läs Här The Positive Environmental Effects of Removing Dams

3139399.large

Forskare från Danmark, Finland, Lettland, Polen och Sverige har samarbetat i ett EU-finansierat projekt SIBER.

SIBER står för Silicate and Baltic Sea Ecosystem Response.

Ett av projektets övergripande resultat är studien visar att löst kisel i Östersjöns vatten har halverats under 1900-talet.

Kiselbristen är en ödesfråga för Östersjön

Övergödning och dammbyggen är de två orsaker som forskarna pekar ut till de sjunkande kiselhalterna. Övergödning orsakas av ökad tillförsel av näringsämnena fosfor och kväve. Det är balansen mellan dessa ämnen och kisel, samt kiselhalterna i vattnet, som är viktig för kiselalgerna. För lite kisel i förhållande till de andra två ämnena kan begränsa kiselalgernas tillväxt. Färre kiselalger kan påverka hela den akvatiska näringskedjan.

Dammbyggen påverkar tillflödet av kisel. Kisel vittrar från berggrund och följer med sötvattensflöden ut i havet. Forskarna tror att kislet börjat minska med de stora dammbyggena på 1950- och 60-talet.

Östersjön behöver ett helt NYTT synsätt när det gäller vattenkraften

Just nu pågår en vild debatt om att miljöanpassa vattenkraftverk. Det positiva med att ”miljöanpassa” ett kraftverk är att det ger lekvandrande fiskarter en öka möjlighet till reproduktion. Men själva miljöanpassningen är inte långsiktig hållbar och motverkar inte näringsfattiga vatten. Tvärtom ger ”anpassade” kraftverk en fortsatt miljöpåverkan på våra strömmande vattendrag. Anledningen är att vattenkraftverk skapar konstanta svängningarna i vattenstånd vilket gör att näringsämnen transporteras bort från den produktiva strandzonen så att vattenmagasinen drabbas av näringsbrist vilket i sin tur påverkar Östersjöns eftersom havet är ett avrinningsområde och beroende av vad älvarna ger.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fler artiklar som angränsar till ämnet Kiselbristen i Östersjön

Fiskbestånden i närheten av vattenkraftverk i Norrland återhämtar sig inte med tiden. Fiskarna blir istället mindre och färre till antalet ju längre tiden går efter att ett vattendrag har reglerats. Det visar en omfattande studie från Uppsala universitet där man studerat fiskarten röding under en lång tid.

Sveriges Radio:

Fiskar blir mindre och mindre vid kraftverken

Linköpings universitet:

Kisel- en doldis med stor betydelse.

I år kommer även två vetenskapliga artiklar från Lennart Balks mångåriga forskningsprojekt vid Stockholms universitet. Artiklarna beskriver hur tiaminbristen påverkar även andra djur utöver fåglar. Man tror att bristen bland annat kan ge hjärnskador, och kan hota överlevnaden för lax och andra djur.

– Det är den största naturkatastrofen som vi har varit i närheten av

Se även vår egen WebbTV/ Vad är rent vatten?

safe_image

Save The Baltic -Water For Life samtalar med forskare och föreningsliv.

-Rädda Vättern, Roland Thörnqvist

-Rädda Höga Kusten, ordförande Nils Erik Vigren

-Arthur Granqvist från Beras, hållbar mat och hållbar Östersjö, docent i ekologisk odling.

-Bengt ”Viking” Bengtsson Yrkesfiskare och fd ordförande för Hallands fiskarna.

-Bror Högbom, idé och manus.

-Arrangör: Kenneth Karlsson

-Programledare Stefan Petersson.

WEBB-TV 35 minuter.

10404252_10203054972276947_5862286644452184243_n

Kisel

RHC: Relationship between hydropower and coral bleaching

About Bror Högbom

Är en lugn man i sina bästa dagar. Tycker om allt inom skapande så som konst, uppfinningar och musik. Driver även frågan om Kiselbristen i Östersjön på Save The Baltic-Water for Life:s blogg. Kisel ( tiamin) är en hörnsten för Östersjön. Är producent för Save The Baltics nystartade webb-TV. https://savethebaltic.wordpress.com/2016/07/29/nu-har-svaret-kommit-kiselalger-innehaller-bl-a-kolhydrater-protein-oljor-fett-vitaminer-bland-annat-vitamin-b12-och-thiamin-b1-vitamin/

19 comments on “Riv även stora vattenkraftverk runt Östersjön. 

 1. Pekka Brännbäck
  maj 15, 2015

  Förlåt, RIVA dammarna? Ni menar alltså att en oherrans massa diesel ska förbrännas under årtionden för att hålla igång de maskiner som krävs för att RIVA allt det som vattenrallare med enorm möda en gång byggde upp — allt för att tillgodose behoven av energi. Jag kan förstå delar av era argument, men ändå: I det hela taget var detta nog det dummaste jag hört inom energipolitik någonsin.

  Att behålla vår levnadsstandard, där intresserade ens har fritid och pengar nog för att kunna syssla med sportfiske längs älvarna, är inte möjligt genom att drastiskt minska energiproduktionen med nedlagda vattenkraftverk. Jag jobbar på ett företag som utvecklar och säljer produkter och tjänster som gång på gång, svart på vitt, bevisat att energiförbrukningen kan minskas med 20–30% bara genom användarmedverkan, dvs att göra människor medvetna om vad som förbrukar el i onödan. Även om vi halverar dessa fullt reella siffror och räknar på 10–15%, så ersätter det ändå inte den del som vattenkraften står för.

  Var ska resten komma ifrån? Vindsnurror? Solenergi? Ja, till delar förvisso, men allt som oftast räknas det väldigt optimistiskt på dessa energityper; det förutsätts blåsa optimalt mycket och solinstrålningen ge maxeffekt. Till råga på allt finns det starka krafter som i sin tur arbetar mot vindkraftsutbyggnad.

  Det är lätt för er att stå och säga en sak som främjar just era intressen, utan att bemöda er att se hela bilden. Men som så ofta annars finns ingen patentlösning på någonting; snarare måste det till en kombination. För att främja inflödet av älvvatten till Östersjön kanske vattenkraftverken ska utnyttjas mer och jämnare än de gör idag, då vattennivåerna medvetet hålls så höga som möjligt för att ”stå i reserv”? Det är å andra sidan ett risktagande, för vad gör vi då den vintern när termometrarna kryper nedåt 30 minus eller lägre och elen inte räcker till? De som bor kvar på landet klarar sig nog genom att t.ex. elda med ved, men samhället i övrigt? Kärnkraften täcker upp till betydande delar, då den verkligen fungerar, men det är då det.

  Gilla

 2. Pingback: Bjud in dina vänner att ”gilla” Water For Life på facebook. | SAVE THE BALTIC

 3. Bror Högbom
  maj 27, 2015

  Svar från Bror Högbom:

  Jag anser själv att jag har en god helhetssyn när det gäller den storskaliga vattenkraften och dess konsekvenser. Dessutom bör man inte blanda ihop disel, ved och vattenkraft som motpoler och som en dålig ursäkt att förstöra miljön.Det finns exempelvis andra länder som tillåter vattenkraft på höglänta områden men , som förbjuder vattenkraft i dalgångar eftersom det mesta av biologisk mångfald finns i dalgångarna. Sverige måste bli bättre på att nyttja vattenkraften och anpassa den till bl a det som nämns i artikeln ( kisel).Om du Pekka väljer att blunda för kiselbristen och fågeldöden i Östersjön så visar du bara att du gör som alla andra politiker som varken lyssnar, ser eller pratar om miljöproblemen på ett seriöst sätt.

  Liked by 1 person

 4. Pingback: Miljö- och energidepartementet blundar när det gäller kiselbristen i Östersjön. Varför? | SAVE THE BALTIC

 5. Pingback: Anpassa vattenkraften i Ljungan för sportfisket och för ett friskare hav. | SAVE THE BALTIC

 6. Pingback: Vattenkraft på hög höjd eller längst upp i älvsträckan är minst skadlig för Östersjön. | SAVE THE BALTIC

 7. Pingback: Elcertifikatsystemet är ifrågasatt bland folkvalda. | SAVE THE BALTIC

 8. Pingback: Riv kraftverken för att stoppa myggplågan vid nedre Dalälven | SAVE THE BALTIC

 9. erik Gustafsson
  juli 23, 2015

  Totalt taget ur proportion, andelen påverkan på Östersjöns ekosystem är
  promille räknat på den totala påverkan från de enorma orenade utsläppen
  från Kaliningrad, St Petersburg, Klaipėda (Memel) där bara tankrensningarna
  i hamnen är förödande. Utsläppen från Polen har varit helt förödande vid de
  senaste översvämningarna, med stora döda zoner runt kusterna.
  (I Petersburg stängde man helt enkelt av avloppsreningsverken och släppte
  förbi helt orenat avfall när nederbörden var som störst.) Det är helt klart
  övergödningen som är det stora problemet, men Sverige har en liten andel,
  ännu mindre om man jämför med vår andel av kuststräckan. Den påverkan
  du beskriver är så minimal att den redan nu äts upp av pågående utsläpp!

  Gilla

 10. Pingback: Fiskevård är en konstgjord andning | SAVE THE BALTIC

 11. Pingback: Ocean Drifters | SAVE THE BALTIC

 12. Pingback: Kunglig nationell vattenkonferens. | SAVE THE BALTIC

 13. Bror Högbom
  augusti 23, 2015

  Visst är övergödningen ett stort problem..se bara på vad jordbruk och storskaliga fiskodlingar geggar ner stränderna med grön sörja runt Östersjön. Det är även ett faktum att kiselhalten sjunkit runt Östersjön. De ämnen man främst diskuterar när det gäller övergödningsproblematiken är kväve och fosfor. Ett ämne som helt har glömts bort i debatten är kisel – ett mycket viktigt ämne för växtplanktonproduktionen i havet.

  Utbyggnaden av älvarna i norr ( vattenkraft) har bidragit till att minska tillförseln av kisel till Östersjön med 50% . Dammarna gör att vattnets uppehållstid ökar vilket gör att kisel hinner förbrukas innan det når havet. Dammarna hindrar även andra viktiga vitaminer, insekter, frön och syre att nå Östersjön.

  Gilla

 14. Pingback: Framtidens vattenkraft. | SAVE THE BALTIC

 15. Det vi först borde komma ifrån är vårt utsläpp av urin som borde kunna användas som ett gödningsmedel, istället för att producera det av fossilenergi, som görs idag. Fekalier blir bara lite mull, om det separeras, möjligen bidrag till biogas. Det är en fråga om vilja, tror jag?

  Liked by 1 person

 16. Pingback: Ny fond för fiskvägar föreslås. | SAVE THE BALTIC

 17. Pingback: 3 st frågor inför den Nationella Vattenbrukskonferansen. | SAVE THE BALTIC

 18. Pingback: Hur man beskär ett äppelträd och räddar en älv. | SAVE THE BALTIC

 19. Pingback: Det är ingen hemlighet. | SAVE THE BALTIC

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on maj 14, 2015 by in Östersjöländer, Östersjön, Övergödning, B-vitamin.
%d bloggare gillar detta: