Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Bruka men inte missbruka; nyttja men inte utnyttja – Vargmannens roll som tjänare är lösningen!


10-1024x687

Länk till förordet till de tre artiklarna

Knapp IKnapp II

Att förstå de två olika perspektiven på hur vargar är betraktade genom tiderna ger lösningen på hur angripa Östersjöns miljöproblem!  Ett praktiskt resonemang; på en praktisk utmaning. Vargen – som nu ingår i gruppen fria djur, har en funktion. varg5Funktionen är som predator i sin näringskedja. Människan är också en toppredator. Här är helheten en pendel mellan två ytterligheter. Utmaningen handlar dels att förstå de två ytterligheterna för att kunna ta rollen som den bättre av rollerna. Den som nyttodjur inte rollen som skadedjur eller odjur.  Det för att  rädda Östersjön.

Two perspectives of the early wolfman

The Wolfman is the optimal, rationalized solution!

Artikel III av III

Varg 1I *tassemarker lever vargen. Uttrycket betyder just att varg lever i området. Miljöförstöringen kring Östersjön utgår från * människans roll som odjuret. Det vill säga odjurets relation till skapelsen. Läs det igen.

Under ett längre förord och två artiklar har Save The Baltic publicerat några fakta som rör förhållandet mellan människan och djuren och naturen. För att lättare förstå och lösa ett praktisk problem – miljöförstöringen i allmänhet och i synnerhet den som sker i och kring Östersjön.

varg 7Vi har utgått från den samvaro som vargen hade med människan på Stenåldern och som fortfarande är en samvaro då hunden idag lever med människan utan skada på de två eller naturen. I själva verket är förhållandet det motsatta. Det blir pluseffekter som går att styrka / bevisa är pontierade. Summan 1 + 1 (2+) = 3 (3+) eller mer. Det naturliga är annars 1 + 1 = 2 eller mindre än 2 när det kommer till människans relation till naturen. Det är då vi pratar om människan som odjur.

Övergripande för de tre texterna var statement som lyder:

Människans miljöpåverkan blir allt mer uppenbar

QueriesFrågorna som väcktes var:
1. Hur skall vi ta tag i detta?
2. Hur skall vi logiskt kunna attackera miljöproblemen för att förstå roten till det onda – nämligen människan själv?

En omformulering av frågorna blir / blev:

Hur hantera situationen, cope with the situation, med alla miljöproblem)?
Hur se på våran egen roll, how adopt oure own roll as responsible  humanbeeings,  – (fördela / vikta ansvar / responsibility issues))

Ett av svaren blev att:
För det första är det helt nödvändigt att vi människor fjärnar oss från det judiskt / kristna perspektivet. Där är människan kronan på verket.
bible-4Moseboken – Genesis I vers 26 – 28 säger:
26 Then God said, “Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals,[and over all the creatures that move along the ground.”
27 So God created mankind in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them.
28 God blessed them and said to them, “Be fruitful and increase in number; fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground.”

Detta är en bild som ligger i grunden för oss i västvärlden vare sig vi vill det eller inte. Jag menar inte att kristna skall sluta tro – jag menar att dessa tre verser är något vi bör lägga åt sidan.

26 Och Gud sade: ”Låt oss göra människan till vår avbild, enligt vår likhet, så att de kan härska över fiskarna i havet och fåglarna på himlen, över boskaps och alla vilda djur, [och över alla varelser som rör sig längs marken.”
27 Och Gud skapade människan till sin avbild, i Guds avbild skapade han dem; man och kvinna skapade han dem.
28 Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och öka i antal; uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över fiskarna i havet och fåglarna på himlen och över alla levande varelser som rör sig på marken. ”

volf 6Det är synnerligen fel att sätta sig över djuren. Detta ställer till det för oss; vi skall lägga oss under djuren. Detta är det rätta. Och låta oss själva bli tama under naturen. Detta sitter djupt i oss eftersom det kristna / judiska synsättet genomsyrar oss från det att vi är små. Vi skall vara goda men det goda är inte att härska över naturen utan tvärtom vara tjänare till naturen. Möjligen blir bilden av Jesus mer rätt. En av Jesus roller var tjänare. Vi är också tjänare till Moder Jord. Detta är perspektivet vi måste ha till naturen som människa. Vi är tjänare till och måste värna och skydda naturen och de värden som är oersättliga.

FrågaVi tittar på frågeställningen igen:
Hur hantera situationen, cope with the situation, med alla miljöproblem)?
Hur se på våran egen roll, how adopt oure own  roll as responsible  humanbeeings,  – (fördela / vikta ansvar / responsibility issues))

1: Vi sätter oss värdemässigt under allt levande
2: I grodperspektiv till skapelsen

Varför?

1: Vi kan först då förstå vår mer ödmjuka roll
2: Vi kan först då bli nyttodjur trots att vi är rovdjur – faktiskt toppredatorer i samtliga näringskedjor
3: Vi blir rollen som nyttodjur inte odjur till Östersjön

Sanningar / statements från tidigare texterna är:
The Wolfman is the optimal, rationalized solution! De två perspektiven hur Stenåldersmänniskan levde sida vid sida med vargar ger oss lösningen på hur vi skall agera för att lösa miljöproblemen. De gjorde vargarna tama; vargarna blev med tiden hundar under ett evolutionärt tryck. Båda parter har nytta av varandra enligt potentieringen 1 + 1= 3

hämtaMänniskan är den felande länken! Detta med bas i att människan har två olika sätt att välja hur hon vill ha sitt förhållande till sin miljö. Som odjuret eller nyttodjuret. Vargen har betraktas både som odjur och nyttodjur genom tiderna. I huvudsak är människan här den felande länken då människan lättare väljer rollen odjuret än nyttodjuret. Detta blir bevis på att människan är destruktiv i sin natur. Det går att ändra på genom att se på hur vargens roll mot Stenåldersmänniskan.

Varje enskilt djur på planeten har ett högre värde än jag själv

Wolfman

Paradigm I

Paradigm I
1: Svenskarnas syn på varg, räv eller varför inte vilket rovdjur som helst har präglats av den enskilda människans relation till naturen och till djur som lever fritt
2: Kunskap & fakta från olika instanser rörande nytta och skada som dessa rovdjur gör dels på naturen dels på människan
Här går det att göra en parallell till miljöhoten kring Östersjön?
1: Svenskarnas syn på företagande som innebär risker för Östersjön och den enskildes relation till naturen och till de djur som där lever fritt
2: Kunskap och fakta från olika instanser rörande den nytta och skador som dessa företag gör dels på naturen (och de djur som lever där fritt) dels på människan
Live in harmoni with yourself and Mother Nature. Otherwise you or the nature will strike back! Det vill säga Naturens krafter kommer sannolikt med tiden att slå tillbaka!

Vi måste nöja oss med det vi har. Vi måste börja leva efter det ekologisk viktade värdesamhället. Ett sätt är att bli nyttodjur inte odjur.
Paradigmet kallar jag här för:

Homosapiens symbiotiska nyttoparadigm …
– Homo sapiens sapiens symbiotiska nyttoparadigm  –
– Homo sapiens sapiens som värdeminskat nyttodjur –

Vi tog även upp termen ekonomi, bärkraftigt och ekologi. Ekonomi lärde vi oss är att hushålla med det vi har. Miljön är en ekonomi (ett skafferi – ser det så). Ekonomi går att missbrukas eller brukas. Det bygger på att uttaget var / är i balans med ekologin miljön. Det skadade / skadar inte ekologin – miljön.
Fråga1. Östersjön är en ekologi för många växter och djur
2. Interaktionen människa Östersjön är inte bärkraftig i nuläget
3. Interaktionen blir bärkraftig om vi lägger oss under Östersjön i värde och låter oss tämjas av de krafter som där finns
4. Östersjön är en ekonomi – denna skall vi hushålla med

Vi skulle i stort sätt kunna sätta likhetstecken mellan ekologi och ekonomi i form av biobank. Men det är enklare att vi har kvar begreppet biobank och utvecklar begreppen ekonomi som ekologi var för sig. Begreppen är viktiga. Människan måste bli ett nyttodjur. Människan måste ha lägre värde än ekologin / ekonomin / Moder Jord. Moder Jord är banken för allt liv. Genbanken! Så är det också med Östersjön!
Energi är en valuta som rent vatten. Tar vi ut energi från naturen skall vi betrakta det som en valuta. Energi går inte att förstöra bara nyttja. Vatten är däremot inte en energi utan vatten går att förstöra. Vatten är en ekologi när vi pratar om sjöar och hav.

Ekologi:
SlussenHandlar om naturen och det vi kan få av naturen. Det handlar också om livsutrymme. Vad naturen är för andra djur eller växter. Detta livsutrymme krymper eftersom vår roll är odjurets. Vi skitar ner vattnet.
En part som skall styra över allting är / tar vi oss som roll idag. I själva verket borde vår roll vara ödmjukare och lägga sig under djuren, naturen och ekologierna (Östersjön). Vi blir slav under naturen och djuren eller snällare tjänare. Detta är att lägga sig under i värde för att inte förstöra livsutrymmet / ekologin eller dess genbank. Det vill säga ekonomin i ekologin.
Rollen vi människor måste skaffa oss är följande efter studiet av vargar som blev hundar:

Konklusion:
Vargen (hunden, vildhunden) var alltså effektiv att ha med sig vid jakt. Det utan att hunden gjorde någon som helst skada i naturen / ekologin. Detta var / är hållbart (hållbarhet). Be = (Bärkraftighet + ekonomi), se artikel II.

På samma sätt måste vi förhålla oss till miljön. Bruka men inte missbruka; Nyttja men inte utnyttja. Ströva i men inte förstöra ..,

BNP tar man upp när det talas om växt för länder. BNP är att mäta med siffror – konstruktivismen. BNP går inte att tillämpa på ekologi. Här måste behaviorismen fram. Att beskriva något eller någonting. Det går inte heller att sätta ett värde på rent vatten, friska djur och människor. Tillgången till en orörd natur. Natur, djur och människor som lever i harmoni med varandra kort sagt.

Ett ekologiskt system i harmoni med sig självt går inte att mäta i siffror! Om vi adapterar det här synsättet kan vi lyckas med hälften av det vargen lyckades med eller människan lyckades få vargen igenom. Vargen blev knähund. Därefter blev vargen hunden. Hunden är en potentierad sam-evolutionär biologisk interaktion.

varg3Vi skall inte gå från människa till varg – vi bör dock lyckas med en potentierad interaktion med naturen. (Ekologi + energi) + (Bärkraftighet + ekonomi) = Hållbart / * sustainable (sustainable development). Detta är de samband som gör det möjligt att begripa sambanden. Det vill säga om du tar en varg, E + människa, E och adderar med bärkraftigt beteende, B då dessa fångar en hjort, (e)konomi, kommer det ge = hållbarhet. Detta i sin tur är ett balanserat uttag från naturen.

Människan E måste i samklang med Östersjön utföra ett arbete som är bärkraftigt eller förhålla sig bärkraftigt beteendemässigt då vi gör uttag från Östersjön eller naturen i sig varför inte säga när vi lägger ut nät och fångar fisk. Detta ger / är = hållbarhet.

Detta resulterar i / utgör ett balanserat uttag från naturen.

Slutligen fann vi att begreppet frihet har med en känsla att göra. Frihet är motsatsen till uppbunden. Tänk reellt här skuld och samvete för den brottslighet vi här utför mot Moder Jord. Östersjön är Moder Jord för fiskar och andra havsdjur. Att vara miljömedveten och göra något åt sina känslor av skuld leder till frihet. Frihet är en känsla som livet självt. Frihet leder till mindre skuld och samvete.

elefant

Tjänare, den ödmjuka inställningen, är det vi döper rollen till .., som människan måste ta sig till naturen, djuren, sig själv som Moder Jord

Att leva som nyttodjur ger högre frihetskänsla. Känslor är det som styr våra liv eftersom livet i sig är en eller flera känslor. Det är en överenskommelse mellan människan och naturen som måste till en som bortser sig det judiskt / kristna perspektivet där människan är herre över allt.

Frasen lyder:
”Härska över fiskarna i havet och fåglarna på himlen och över alla levande varelser som rör sig på marken.Genesis I.Vi skall inte härska över; vi skall ödmjukt lägga oss under skapelsen! Först då inträder nyttan med människans interaktion med naturen. Nyttodjuret människan blir verklighet.

Vi utgick också från att detta var:
– Homo sapiens sapiens symbiotiska nyttoparadigm  –
Homo sapiens sapiens som värdeminskat nyttodjur –
Vi har därmed svarat på frågeställningen och därmed är syftet avklarat.

  • Hur hantera situationen, cope with the situation, med alla miljöproblem)?
  • Hur se på våran egen roll, how adopt oure own  roll as responsible  humanbeeings,  – (fördela / vikta ansvar / responsibility issues))

Genom att förstå hur vargen blev hund för oss människor har vi sett att vargen genom en potentierad sam-evolutionär biologisk interaktion blev nyttodjur även sett från människans perspektiv. I själva verket är vargen och var vargen nyttodjur hela tiden.

varg 2

Livet är en känsla för människor som för djur. Känslan för livet lär vi oss som små. Djur har ett rikt känslospel vilket människor inte förstår eftersom människor tror att de är herren på täppan. Människor tror att de är det mest utvecklade av alla djuren. Människan har i själva verket stora brister i det mesta som gäller samspel med andra varelser, sig själv som sin egen natur. Sannolikt är det Stenåldersmänniskan i henne som kommer i konflikt med storstadens puls. Det gör människan  främmande att ta till eller förstå hur vara i naturen så som vargen eller vilket annat rovdjur som helst. Människan är själv ett rovdjur. Människan har en utvecklingslinje som inte går i harmoni eller är i samma nivå som storstadens puls och eller ens med andra djur som naturen kring henne. Hon måste åter låta sig bli tjänare till naturen och låta naturen tämja henne

Vargen blev via processen ett nyttodjur för människan.  I dag är inte människan ett nyttodjur. Hon är den andra polen som vargen betraktas från .., ett odjur. Detta går att ändra på genom att använda sig av de två paradigmen i artikel I.

– Homo sapiens sapiens symbiotiska nyttoparadigm-
– Homo sapiens sapiens som värdeminskat nyttodjur-

Vi lyckas då med att hantera situationen med miljöproblemen i Östersjön och bli ansvarstagande människor genom att vi också viktat ner vårt eget värde mot naturen, djuren och växterna. Det vill säga det som dagligen går under begreppet Moder Jord. Det går också rent praktiskt att göra detta eftersom vi utgått från praktiska förhållanden. Vi utgick från processen odjuret varg viktade ner sig till nyttodjuret hund via en process där interaktionen med en annan skapelse gjorde det möjligt. Det samma gäller människa mot Östersjön. Människan viktar ner sig och blir tjänare till Östersjön som vargen blev tjänare till Stenåldersmänniskan. Det är inte vargen som skall anpassa sig till människor; det är människan som måste anpassa sig till vargen för att rädda det som räddas kan och städa upp efter den skada människan gjort på naturen, djuren, henne själv som Moder Jord.

vargar

Vargar skall inte anpassa sig till människor däremot skall människor anpassa sig till vargar. Vargar firar med andra ord inte födelsedagar så som människor gör men människor skulle må bra av att fira en och annan födelsedag så som vargar gör. För att kunna förstå hur vargar lever i samklang med naturen. Människan är ett rovdjur; det är vargen med

Det ligger inte på djurens intresse att bli som människor. Det ligger på människors intressen att bli mer ödmjuk mot naturen. Naturen är unik. Vargar är inte människor; människor är inte vargar.

Däremot skulle människan tjäna på att bli nyttodjur och tjänare till vargarna som till resten av skapelsen.

Tjänare är det vi döper rollen till; hund är ju redan är upptaget.

andra val

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Dag Ståhle

Sveriges Författarförbund

I Sverige lever följande rovdjur:

  • Brunbjörn på 1600-talet fanns det mest björn i Sverige
  • Varg på 70-talet var vargen nära på utrotad i Sverige

varghojder_640px11

  • Rödräv – Härjats med skabb
  • Lodjur = Nordens tiger, jämför med norska gaupe där fornnordiska göpan kom från
  • Järv finns bara ett hundratal kvar i Sverige

* Tassemarker: ’oländig trakt, vildmark. Ordets ursprung, det dialektala tasse om varg eller björn

* Människans roll har alltid varit att härska över Paradiset som jorden. Rollen kommer från synsättet att vi stod över allt och alla dock inte Gud. Det var främst Solkulten som var utlopp för denna Gud. Solen förknippades med något gudomligt. Människorna var däremot syndare men härskare över allt annat

Vinnaren

”Acti labores jucundi”

 Utfört arbete är behagligt – eupatheiai (‘good feelings’)

About swedishauthor

Author - mainly fictions, SFI, Crimestories. Documentarys - mainly and basicly journalism or crimes Lic. Nurse, Bach 2001 Lic. Journalist, Bach 2013 Member of SFF - One Author community for Swedish writers Photographer Spec. environment issues Good contact with Asia - Spec. China / Japan Non politican Other areas of knowledge: Spec. in medicin Care History Communication Art Hobbies: Do swim or gym ex. Reads Non smoker ..,

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: