Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Du går inte in och häller en tunna gift över kassörskan i din bank – Östersjön är en bank för liv som människan skall hushålla med


10-1024x687

Länk till Introt av de tre artiklarna.

Moder jord

Ekologi / Energi / Ekonomi Hur gör Du ett balanserat uttag från Mother Earth?

Knapp I

Artikel I  Genom att jämföra vargdebatten genom tiderna går det att förstå missbruket av Östersjön

knapp 3

Lösningen på frågeställningen får du i artikel III

Two perspectives of the early wolfman

The Wolfman is the optimal, rationalized solution!

Bakgrund artikel II av III:

Frihet är i den här texten känslan att vara fri från all ångest och skuld inför att vara ett odjur. Frihet är en känsla som livet självt. Det vill säga missbruka natur, djur och andra människor för egna egoistiska syften för att få en monetär vinst, läs pengar på ett konto i en bank. BNP mäter inte framtida risker eller effekter på grund av ditt beteende som företagare eller miljöförstörare. Du riskerar själv att dö eller dina anhöriga blir sjuka. Du riskerar  att dina barn får missbildningar. Sjukdomar och eller fysiska men.

EKOLOGI, ENERGI & EKONOMI

Artikel II av III

¨’Människan är den felande länken – det finns en lösning för det

            QUERIES // FRÅGOR ..,

till samtliga texter

 • Hur hantera situationen, cope with the situation, med alla miljöproblem?
 • Hur se på våran egen roll, how adopt oure own roll as responsible humanbeeings, – (fördela / vikta ansvar / responsibility issues))

Two perspectives of the early wolfman

The Wolfman is the optimal, rationalized solution!

skacc88rmavbild-2012-06-17-kl-18-23-53

De två perspektiven hur Stenåldersmänniskan levde sida vid sida med vargar ger oss lösningen på hur vi skall agera för att lösa miljöproblemen

Artikeln utgår från interaktionen mellan varg och människa och där den första parten, under långt ekologiskt tryck, blev hund.
Texten avhandlar:

 • Värdet BNP är ett föråldrat mått för att visa vad bärkraftig (hållbar) ekonomi är
 • Livskvalité har ett högre värde än BNP
 • Potentiera vad är det?
 • Energi, ekologi & ekonomi – Tre E som det blir problem med om det inte är utgår från hållbarhet
 • Hur det går att förstå energi, ekologi och ekonomibegreppet?
 • Hur yttrar sig dessa tre hot i framtiden om det inte följer lagen om hållbarhet = * bärkraftighet?
 • Vildhunden ett exempel på bärkraftig ekonomi, högre livskvalité och potentiering
 • Fördjupning av Paradigm I, II & III och som du finner i artikel I, knapp ovan

Paradigmen följer:

– Homo sapiens sapiens symbiotiska nyttoparadigm  –

– Homo sapiens sapiens som värdeminskat nyttodjur –

Av Dag Ståhle

Bild+20Människan måste bli ett nyttodjur. För att helt lyckas krävs att hon måste lägga sig under naturen. Värdeminskning av sig själv i förhållande till Moder Jord.  Precis så som vargen / vildhunden lät sig tämjas av Stenåldersmänniskan.

 

Vargen har genom åren setts som:

 1. odjuret (-)
 2. nyttodjuret (+ alt: +-0=)

Polerna är de poler som vargen betraktas från under historien

 1. Onyttig (-)
 2. Nyttig (+ alt: +-0))

Ekologi är förankrat i begreppet natur. Energi är som några enkla exempel mat och eller när vi väljer att elda upp en bit ved. Energi kan inte förstöras utan omvandlas till olika former. Läs det igen energi kan aldrig förstöras.

*Bärkraftighet har att göra med att inget förefaller förstöras i en interaktion. *Bärkraftighet är att något håller, fungerar och är av godo för oss människor, djur eller natur. Är något bärkraftigt utgår vi i denna text från att det inte skadar naturen. Det vill säga INTE är destruktivt. Det andra begreppet är sustainable – hållbart.

I denna text utgår Du från att *bärkraftighet alltid leder till hållbarhet.

Ekonomi lärde vi oss är att hushålla med det vi har. Miljön är en ekonomi (ett skafferi – ser det så). Ekonomi går att missbrukas eller brukas. Det bygger på att uttaget var / är i balans med ekologin  -miljön. Det skadade / skadar inte ekologin – miljön.

 1. Östersjön är en ekologi för många växter och djur
 2. Interaktionen människa Östersjön är inte bärkraftig i nuläget
 3. Interaktionen blir bärkraftig om vi lägger oss under Östersjön i värde låter oss tämjas av de krafter som där finns
 4. Östersjön är en ekonomi – denna skall vi hushålla med
2 bloggen

Take The Fight for Clean water

Hållbarhet handlar i texten för att det nu och eller i framtiden inte är destruktivt för ekologin. Ekologi, tänk Moder Jord  = Östersjön, går att förstöra. Det är det vi sysslar med när det kommer till miljöfrågor kring Östersjön.

Vargen / vildhunden:
Vi skall nu titta på vargen och hur vargen / vildhunden uppfattats genom tiderna. Det är det som texterna utgår från. Vargen tillhörde ekologin för Stenåldersmänniskan. Vargen sågs antingen som ett hot eller vän. Vargen var i själva verket hela tiden ett nyttodjur – en varg rensar i naturen. Hon tar bort svaga eller sjuka djur. Människan gjorde henne till ett nyttodjur i sin egen klan. Vargen tillförde energi och bättrade på ekonomin. Det eftersom antalet fällda bytesdjur för människan ökade vid jakt då hon använde vargen / vildhunden.

Det genom att vargen blev vildhunden som senare blev hund via ett ekologisk tryck.

Vargen användes som ett nyttodjur. Det måste människa också bli. Det blir människan genom att lägga sig under skapelsen / djuren. Se om paradigmskifte artikel I.

Människan tog vargen från ekologin utan att förstöra ekologin. Att vi fick hundar störde inte miljöns återväxt eller tillväxt. De större antal bytesdjur som togs för att människan hade vargen / vildhunden skadade inte miljön eller tillväxten av nya djur och eller växter.

Slutsatser:

 1. Vargen började betraktas som ett nyttodjur
 2. Miljön påverkades inte

Det är på det sätt människan roll måste vara mot ekonomin / ekologin Östersjön. Det vill säga bärkraftig i sin relation / interaktion med Östersjön – världens största bräckvatten!

Sambandet, människa / vildhund (vargen) är en potentiering. Det vill säga människan + vildhunden (vargen) samspelar för att fälla flera byten. Det blir effektivare att ha vargen / vildhunden med sig på jakt. Vildhunden hör, ser och springer fortare än människan. De vildhundar som skadade stenåldersmänniskans barn fördrevs eller dödades. Djuren blev lojala och underställda människan. Detta är det lägre förhållande människan nu måste ta sig då hon har med naturen att göra – Moder Jord (Mother Earth) och eller Östersjön.

Sambandet är att:

Wolfman

Potentiering – fynd

1 + 1 = 3
Hund + människa = Fler byten

Vi skall beskriva sambandet via smärtstillande tabletterna.

Du har ont. Du får 1 st Alvedon och 1 st Dexofen.
Resultat:
1 (Alvedon) + 1 (Dexofen) = 3
1 + 1 = 3

Det heter potentiera. Alvedon verkar inte för sig själv. Dexofen verkar inte för sig. Alvedon + Dexofen interagerar.

Resultat = skapar en effekt av 3.
1 + 1 = 3.

FYND: // Vargen (1 Alvedon) + Stenåldersmänniskan (1 Dexofen) =  (De två fäller fler djur vid jakt 3) //

nyttodjur

Nyttodjuret vargen

Nyttodjuret vargen:
Den tama vildhunden passade människans barn. Vildhunden vaktade boplatsen på natten då vilda djur kunde komma. Vakthunden var då en funktion för henne. Detta gav oss den trogna hunden. Funktionen var då istället för en levande eld. En eldvakt – en människa som satt vid elden behövdes inte. Det innebär att det blev mer än en potentiering. Att tas sig vilda vargar och göra vargar tama för Stenåldersmänniskan. Vi fick en större summa än 3 när vi börjar räkna ihop nyttan / tänk nyttodjuret vildhunden för oss.

Detta blir sanning när människan underställer sig som tjänare till Östersjön. Nyttodjur istället för odjur som förstör ekologin / ekonomin Östersjön. Det är bärkraftigt.

Konklusion I:
Vildhunden blev ett nyttodjur. Detta är nu bevisat via artikel I som II. Det är också på det sätt människan måste vara bli till naturen – ekologin. Människan måste bli ett nyttodjur. Människan måste ha lägre värde än ekologin / ekonomin Moder Jord. Moder Jord är banken för allt liv. Genbanken! Så är det också med Östersjön!

Konklusion II:
Vargen (hunden, vildhunden) var alltså effektiv att ha med sig vid jakt. Det utan att hunden gjorde någon som helst skada i naturen / ekologin. Detta var / är hållbart (hållbarhet).

Det var enkelt nu blir det svårare …

Vad är nu det verkligt hållbara?
Det hållbara utgår i den här texten för sambandet nedan:
(Ekologi + energi) + (Bärkraftighet + ekonomi) = Hållbart / * sustainable (sustainable development)= Ett balanserat uttag från miljön

Wolfman

Ekologi + energi + Bärkraftighet + ekonomi = Hållbart = Ett balanserat uttag från miljön – fynd

 (1)Ekologi + (1)energi + (1)Bärkraftighet + (1)ekonomi = (8) Hållbart = Ett balanserat uttag från miljön = 8 (2 + 2 = 8) – Pontentiering

Exempel I:
(1 E – Biologisk +  1 E- energi (E + E = biogas)) + (1 B – Tas utan att skada + 1 E – Moderjord) = (8) Hållbart = Ett balanserat uttag från miljön = 8 – Pontentiering

Exempel II:
E (Vildhunden ) + E (människan) + (B -Tas utan att skada + E – Hjort * eller vilket annat bytesdjur som helst (räknas som mat och som levt av vad Moder Jord haft till henne) = Hållbarhet = Ett balanserat uttag från miljön SUMMA 8 – Pontentiering

De tre kriserna i framtiden:
Det finns 3 kriser i framtiden. Samtliga börjar på bokstaven E. Samtligas dessa 3 har beröring med varandra. Energi – är idag valuta. Ekologi – används idag delvist som en soptipp (Exempel: Östersjön). Ekonomi = att hushålla. Det vill säga vad finns i skafferiet som mat! Exempel Moder Jord eller som exemplet ovan en hjort som levt av Moder Jord och vad som finns / fanns i hennes skafferi.

Det är när dessa 3 E (ekologi, energi & ekonomi) inte är i balans som det blir konsekvenser. Det ger effekter in i framtiden. Missbildningar. Förstörd natur. Gifter som sprids och ansamlas i ekosystemet.

Detta händer just nu i Östersjön!

Energi en valuta:
80 procent av världens ekonomi består och kommer från fossila bränslen. Fossila bränslen är ändliga = kommer att ta slut.

 1. Det är allmängiltig kunskap – alla vet det!
 2. Detta är inte hållbart – alla vet det!

Valutan / energin:
Energi är en valuta som rent vatten, tänk vattnet i Östersjön. Energi kan inte förstöras bara omvandlas. Vågkraft i Östersjön kan inte förstöras bara utnyttjas in i det oändliga.Vatten är alltså inte bara liv utan också en källa att ösa / hämta energi från.

Fossila bränslen är idag energi till bilar och hus (kol driver hus som fabriker). Att de fossila bränslena höjer medeltemperaturen via växthusgaseffekten är sanna fynd – alla vet det.

Konsekvenserna:
Konsekvenserna vet vi mycket litet om. Det vill säga vad det ger för långvariga och framtida effekter är oklart. Det kommer att bli konsekvenser att vi använder kolbaserad energi.

Det gör vi inte i Sverige!

 • Resultat: Extremt väder kommer vi att få och har vi redan fått. Det vet vi alla.

Ekologi:
Handlar om naturen och det vi kan få av naturen.

Ekonomi:
Är att förstå att vi måste hushålla med det vi har i kylskåpet – det vill säga  = Moder Jord eller Östersjön.

Hållbarhet / sustainable development:
Hållbarhet är något vi alla måste medverka till. Det är en demokratifråga. Vad är hållbart? Vad är inte hållbart? Detta är också kunskap att veta!

 • Exempel: Kärnkraften är inte hållbart. Det har vi tidigare argumenterat för.

Hoten:
Hoten är många dels är det miljögifter som kommer från industrin dels de fossila bränslen som skapar en obalans i systemet  1 E + 1 E + 1 B + 1 E = 8 hållbar(het) och som kommer påverka människa, djur och natur i framtiden.

Om för(ny)bara energier:
Går det att få till 100 procent förnybar energiförsörjning (i Sverige (Norden))? Inte idag men sannolikt på sikt. Det om vi börjar tänka på hur vi använder energi. Vi kan inte på en natt slå av kärnkraften. Men om vi börjar att hushålla med energin kan vi så småningom växla om till hållbar energiförsörjning. Vi lever över våra tillgångar idag. Så gjorde inte Stenåldersmänniskan och vargen. Vi har byggt in en obegränsad energiförsörjning med KK. KK tror vi är riskfritt. Det är helt fullständigt fel. Det bygger sannolikt antingen på att vi verkligen inte förstår risk vi tar; eller att vi helt enkelt blundar inför det vi vet för att kunna skydda oss själva från skulden. Skulden är dels förknippad med kärnvapnen dels med radioaktiviteten men absolut med hur vi skall slutförvara detta avfall. Skulden har samklang / beröring med odjuret människan vilket är den diametrala rollen mot nyttodjuret människan. Den vargarna har i naturen. Nyttodjuret vargen! Och så alltid haft!

Biogas är en sådan variant av förnybar energi som skapar gröna jobb. Det är gröna jobb vi behöver.

Bärkraftig ekonomi:
Det går att se som att vi människor måste ta en större hänsyn till varandra; vår natur och våra djur. Det är nödvändigt. Detta är att jobba på BE = Bärkraftig ekonomi.

vargbarn

Livet är en eller flera känslor för djur som människor. Djur har känslor som människor. Därför kan vi utgå från att även vargar & hundar har en känsla för livet som människor. Livet är en eller flera känslor. De flesta människor strävar efter känslan lycka, frihet samt vara fri från eller till något eller någon. Den ultimata känslan är kärlek som en del forskare menar dels är hormonstyrt dels har bas i euforikänsla.  Verkligheten blir svår att helt avgöra om den är sann eller inte vid kärlek. Vänskap är en typ av kärlek.  Uttrycket är att kärleken är blind. Belöningen sitter i *limbiska systemet för kärlek

BNP:

BNP är ett sämre mått än personlig upplevelse av något som förbättrar ditt liv. Begreppet livskvalité har med känslan av frihet = behaviorismen.  Denna känsla är dels knuten till friheten från skuld / ångest; frihet och att leva i en oförstörd natur i detta fallet.

BNP är ett dåligt mått och ett högst föråldrat mått på tillväxt. Det är sådana värden som inte går att mäta i fasta BNP-värden (konstruktivismen = mätbarhet) som blir allt viktigare.

Behaviorismen = Rent vatten. Friska djur och människor. Tillgången till en orörd natur. Natur, djur och människor som lever i harmoni med varandra kort sagt. Ett ekologiskt system i harmoni med sig självt går inte att mäta i siffror!

Detta är den kunskap vi också finner genom att studera vargarna; och hur vargar blev anpassade och förädlade till trogna och sällskapliga hundar. Vi kan förstå att det blev nyttodjur för människan. Vi kan rent enkelt inse att 1 + 1 = 3 (konstruktivismen = mätbarhet). Det är nära sanningen när varg hjälpte mänskan då som nu. Vi kan inte sätta ett värde för att begripa en positiv förändring + + = +++.

Hur är det med känslan? Är känslan behaviorismen. Ja och den ökade livskvalitén med rent vatten och oförstörd natur. Det faller sig då naturligt att förstå att livet är en känsla.

10-1024x687

Vargen / vildhunden tillförde Stenåldersmänniskan en ännu mera bärkraftig ekonomi

Konklusion:
Vargen kom från det ekologiska systemet. Vargen / vildhunden tillförde stenåldersmänniskan en ännu mera bärkraftig ekonomi. Detta blev lika med hållbart. Vargen blev hund vilket var / är ett balanserat uttag från naturen. Vargen som blev hund kan ses och är en potentierad sam-evolutionär biologisk interaktion.

Varg blir hund – hund samspelar / samspelade  med människan. Bägge parter gynnas / gynnades av närheten av varandra. Nyttodjur. Så går det att beskriva människans förhållande till naturen om hon är ett nyttodjur? Dessa två parter som gynnas av varandra.

Nyttodjuret människan är bara sant om människan agerar som ett nyttodjur själv och tar ut sin delar från Moder Jord utan att förstöra. Hon kan alltså också välja att agera som odjur. Detta blir att missbruka. Detta tar vi upp i artikel I.

Detta är vad som händer med Östersjön! Missbruk inte bruk.

Detta kallade jag för ett paradigm:

Paradigmen från text I följer:

– Homo sapiens sapiens symbiotiska nyttoparadigm  –

– Homo sapiens sapiens som värdeminskat nyttodjur –

Se, artikel I – högst upp finns en knapp till artikel I

IMG_3359-3-300x225

”Trots att det tydligen dräller av vargar i trakterna här omkring så lyckas inte jägarna döda en enda en – trots att man dessutom jagar via helikopter! Jakt med helikopter är fruktansvärt!!” Hämtat från bloggen: http://www.filindeblogg.nu/?p=29335

Konklusioner:

Frihet är i den här texten känslan att vara fri från all ångest och skuld inför att vara ett odjur. Det vill säga missbruka natur, djur och andra människor för egna egoistiska syften för att få en monetär vinst, läs pengar på ett konto i en bank. BNP mäter inte framtida risker eller effekter på grund av ditt beteende som företagare eller miljöförstörare. Du riskerar själv att dö eller dina anhöriga blir sjuka. Du riskerar  att dina barn får missbildningar. Sjukdomar och eller fysiska men följer med exponering av radioaktivitet eller konsumtion av mat som inte är giftfri.

Om Du vänder på begreppet och ser Östersjön som banken där du tar ut det du behöver för dagen. Om du ser Östersjön som en bank för liv och för att du själv skall få liv blir det bärkraftigt = Be. Du går inte in och häller en tunna gift över kassörskan i din bank? Gör du?

Intryck som erinrar om skräckfyllda upplevelser i det förflutna utlöser försiktighet och fruktan. Intryck som påminner om attacker och hot utlöser vaksamhet och inriktning på att antingen att kämpa eller fly. Miljöhoten är verkliga detta är några reaktioner vi människor får.

Texten hävdar att det finns ett samband mellan:
(Ekologi + energi) + (Bärkraftighet + ekonomi) = Hållbart / * sustainable (sustainable development)

Varg-1024x682Det vill säga om du tar en varg, E + människa, E och adderar med bärkraftigt beteende, B då dessa fångar en hjort, e, kommer det ge = hållbarhet. Detta i sin tur är ett balanserat uttag från naturen.

Jag är villig att avsäga mig sambandet ovan om det kan motbevisas. Det skulle vara skoj att få en diskussion kring detta ovan.

Artiklarna följer ett teoretiskt resonemang eftersom det har bas i historien och ingen människa med säkerhet vet hur vargen blev människans bästa vän för Stenåldersmänniskorna. Det är rimligt att tro att vargen lät sig kuvas under människan. Vi vet från grottmålningar att hundliknande varelser användes vid jakt av de tidiga människorna.

Vi människor är inte kronan på verket. Vi måste ställa oss under djuren och natur för att rädda Östersjön. Odjuret i oss måste tämjas så som Stenåldersmänniskorna lät göra vildhunden / vargen tam för att dra nytta av henne till att vakta deras barn eller jaga upp en hjort.

En slav är endast fri när hon frigör sig från sina bojor – kunskap gör dig fri från skuld och ångest. Kunskap gör att Du förstår varför Du handlar fel. Alla samhällen är uppbyggda som slavsamhällen. Därför kommer alla samhällen uppbyggda så falla sönder när slavarna gör uppror.

Att vara miljömedveten och göra något åt sina känslor av skuld leder till frihet. Frihet är en känsla som livet självt.

andra val

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Dag Ståhle

Medlem i Sveriges Författarförbund

*Hållbar utveckling (engelska: sustainable development) är ett begrepp som har till mål att beskriva människans liv på en planet med begränsade resurser. Den innefattar ett idealt läge för samhället där levnadsvillkor och resursanvändning möter mänskliga behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystem och miljön så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda. Hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosystemen med de sociala och ekonomiska utmaningar mänskligheten möter

*Bärkraftighet = solid, stabil, stark, hållfast, bärig, bärande; livsduglig, livskraftig; ekonomiskt stark, lönande, lönsam, vinstgivande, räntabel

*Limbiska systemet spelar en viktig roll när det gäller kärlek och vänskap. Andra delar som tillhör det limbiska systemet är talamus, som vidarebefordrar information från alla sinnen utom luktsinnet till hjärnbarken, hypotalamus, som huvudsakligen styr sådant som hunger och törst och hur vi uttrycker känslor. Septum har hand om njutningsfulla känslor, huvudsakligen av sexuell natur. Det limbiska systemet är även viktigt vid lagring av minnen

Vinnaren

”Acti labores jucundi”

 Utfört arbete är behagligt – eupatheiai (‘good feelings’)

About swedishauthor

Author - mainly fictions, SFI, Crimestories. Documentarys - mainly and basicly journalism or crimes Lic. Nurse, Bach 2001 Lic. Journalist, Bach 2013 Member of SFF - One Author community for Swedish writers Photographer Spec. environment issues Good contact with Asia - Spec. China / Japan Non politican Other areas of knowledge: Spec. in medicin Care History Communication Art Hobbies: Do swim or gym ex. Reads Non smoker ..,

One comment on “Du går inte in och häller en tunna gift över kassörskan i din bank – Östersjön är en bank för liv som människan skall hushålla med

 1. Sonja Holmedal
  maj 14, 2014

  Sedan urminnes tider har urbefolkningar ett respektfullt förhållande till naturen. Det visar man genom att låta många platser vara orörda, stanna upp och symboliskt visa sin tacksamhet till Moder jord.
  Lämningar som Machu Piccu i Peru är jorden och ormen symbolen, likaledes är det längs Sidenvägen. De rika ländernas konsumtionskultur utarmar Moder jord. Det finns dock hopp i stort och smått som miljörörelsen Omställning Sverige, att sportfiskare aldrig ta upp mer fisk än man ska äta och att livsmiljöförstörelse ska kriminaliseras. Där ägnar Polly Higgins, jurist från Skottland sitt liv att att påverka politiker internationellt som i FN och Europarådet. Det är viktigt att man visar sitt stöd för denna rörelse End Ecoside.

  Gilla

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: