Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Vattenmyndigheten nekar


Här nedan är ett klassiskt svar som jag brukar få från myndighetern när jag vill bygga en provanläggning. Svaret är som vanligt fullt av missförstånd, osanna påståenden och felaktiga teorier. Dessutom har jag som vanlig INTE fått presentera iden till berörd myndighet. : Angående förslag till utformning av fiskvandringsvägar.

Hej Arne.

När jag läser denna text så ser jag att den innehåller flertalet missuppfattingar.
Dessutom är jag INTE intresserad av projketmedel för det ”lilla” projketet som du hänvisar till.

Att framhäva att vinkeln är till nackdel stämmer nog alldelse säkert? Vad vet jag ? Den är ju inte testad ?
Men, min tanke är och förblir att ”omlöpet” skall efterlikan en vanlig bäck . d v s att den ska vara fylld med grus och sten.

Du är inte den första myndighetsperson som kommer med text som endbart innehåller gissningar och spekulationer gällade denna provanläggning.

Jag vore därför tacksam om jag fick chansen att presentera idén inför berörd myndighet?

Det projektet som du hänvisar till går att finasiera utan er eller Länsstyrelsens medverkan.
Dock vore det trevligt om man kan påvisa att ett större projekt kan visa att idén är fördelaktig när det gäller kostnader och bevarandet av Biologisk mångfald.

Med vänliga hälsningar
Bror Högbom

Bror Högbom

Bror HögbomBror Högbom, Jämtland, har till Havs- och Vattenmyndigheten lämnat förslag till utformning och byggande av vissa fiskvägar. (Bror Högbom, mail, hösten 2012.) För att på ett tydligt sätt beskriva förslaget har dessutom några bilder och ritningar lagts med till projektmaterialet. 
De aktuella fiskvägarna har varit planerade att möjliggöra både upp- och nedströmsvandring av fisk. De skall eventuellt även kunna nyttjas för vissa speciella fiskvandringsförsök. Bror Högbom framhåller bl a ett mindre vattendrag på Frösön som ett möjligt försöks- och provområde.
Bror Högbom framhåller i sammanhanget även behovet av ekonomiska medel för att kunna genomföra projektet. 

Havs- och Vattenmyndigheten har tagit del av det material som presenterats och önskar i sammanhanget kort framföra följande synpunkter :

10320613_10203957472758895_7065812034497990260_n


Fiskvandringsvägar : 
Vid arbetet med fiskvandringsvägar delas dessa ofta upp i sk tekniska respektive naturlika fiskvandringsvägar. Utformningen av en fiskväg, såsom den nu presenteras i det översända materialet, synes till viss del likna både en naturliknande fiskväg respektive en mer teknisk fiskväg.
Ibland benämnes den aktuella typen av fiskväg som ett sk ”omlöp”. I en sådan typ av fiskväg är meningen att vatten och fisk successivt skall kunna ledas förbi i en fåra. ”Omlöp” utgör en relativt ny typ av fiskväg i landet. Väl utformade har de i många fall visat på goda möjligheter att leda vandrande fisk förbi ett hinder. 
Med utgångspunkt från hur driften vid en fiskväg kan ske i dagsläget, görs bedömningen att med den nuvarande utformningen av fiskväg blir den fortsatta driften av fiskvägen inte optimal. Det sätt som vinkeln av vattenflödet planeras att ledas in mot fiskvägen, bedöms t ex för närvarande vara mindre lämplig för fisk. Anpassning och justering av flödesriktningen kan eventuellt förbättra förhållandena för uppvandrande fisk. Möjligheterna för fisk att finna ett mindre flöde vid sin vandring, skulle troligen kunna förbättras om utloppet från fiskvägen gjordes mer anpassad till den fisk som vandrar inom systemet. 
Inför projekteringen av en ny fiskväg tas normalt fram ett tekniskt och biologiskt underlagsmaterial. Havs- och Vattenmyndigheten ser det som viktigt att det vid den fortsatta planeringen kan tas fram ett utökat underlagsmaterial för flera olika parametrar. Ett sådant material bör t ex innehålla uppgifter kring vattnets djup, flöde och eventuellt temperatur. Vissa mer biologiska uppgifter, såsom t ex vilka fiskarter som lever i vattendraget, bör också tas fram. Bottensubstratet i ett vattendrag kan ofta vara av betydelse för vilka arter av fisk och botterfauna som kan leva i den aktuella biotopen. 
Nyttjande av tidigare prövad teknik : 
Fortsatt utvecklingsarbete kring fiskvandring och fiskvandringsvägar pågår både i Sverige och i andra länder. Arbetet med olika slag av fiskvägar bör om möjligt fortsätta och tidigare erfarenheter och kunskaper från arbeten med fiskvägar vid olika hinder, bör på ett lämpligt sätt tas tillvara. 
Eventuellt ekonomiskt stöd : 
Bror Högbom påpekar att drift mm av ett fiskvägsprojekt normalt bedöms medföra kostnader. Havs- och Vattenmyndigheten vill framhålla att myndigheten för närvarande inte avser att lämna några direkta ekonomiskt bidrag till olika fiskvägsprojekt. 

Enligt uppdrag

Arne Johlander, Utredare 
Havs- och Vattenmyndigheten

//Bror Högbom Östersund

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

One comment on “Vattenmyndigheten nekar

 1. Thomas Lindberg
  oktober 3, 2014

  Vem äger regnet?
  Det är frågan, Jag anser att det gör vi alla till sammans.
  Nu är det så att de kraftbolag som har sin energi produktion i de svenska älvarna tar för givet att det är sitt eget vatten man använder viket låter konstigt om man tänker på det ur den synvinkeln.

  Den 20 januari 1998 släppte man från Sjöfartsverket en förstudie om möjligheterna att etablera en farled för handelsfartyg mellan Siljan och Östersjön den satsningen skulle då kosta ca 11,2 miljarder
  Den satsningen var framförallt riktad för att utnyttja vatten leder och kanaler för transporter mot industrin.
  Nu har tiderna förändrats och industrin ser andra transport möjligheter som t.ex. tåg och sjöfart som ett bättre alternativ.

  Det som kvarstår i det så kallade tänket från 1998 är vad man skulle kunna göra i stället som kan sätta fart på hjulen det är den stora frågan.

  Det man hör dagligen i press och media är, nya kvoter på fisket i östersjön av den anledningen att man riskerar att överfiska det lilla lax bestånd som finns kvar.

  Så nu kommer jag till frågan vad det handlar om VEM ÄGER REGNET?
  Skulle man titta på vad laxtrappor fån Älvkarleby kraftverk till Gråda kraftverk skulle innebära för en framtida reproduktion av lax och vilka inkomster det skulle ge till samhället och då i form av ökade inkomster för fiskerinäringen och turism sist men inte minst ett fint arv för kommande generationer.
  Och ett stort PR värde för kraftbolagen där man inom EU tittar på hotade arter i naturen

  Och så till frågan vem ska betala för kalaset?
  Givet vis kraftbolagen, Vem äger regnet? finns det bara ”politisk vilja´´ så går det att genomföra.

  Berörda kraftbolag forsar blir
  Gråda kraftverk
  Forshuvudforsens kraftverk
  Kvarnsvedens kraftverk
  Bullerforsens kraftverk
  Domnarvets kraftverk
  Långhags kraftverk
  Skedvi kraftverk
  Avesta Storfors kraftverk och Avesta Månsbo kraftverk
  Avesta Lillfors kraftverk
  Näs kraftstation
  Söderfors kraftverk
  Untra kraftverk
  Landforsen och Älvkarleby kraftverk

  Vad har ovan nämnda kraftbolag tjänat sedan 1998 på regnvattnet? Eller vad tjänar man per år ?
  det bör vägas in i en framtida satsning av laxtrappor från Älvkarleby till Siljan
  Mv.
  Lindbergs Industriservice & Montage.
  Thomas Lindberg
  Hällsängsvägen 1b
  77460 Avesta
  Mobil: 0708754503
  E-Mail lindbergs.ism@telia.com

  Liked by 1 person

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on oktober 24, 2012 by in Östersjön, Ekosystem, Fisk, Miljö, Restaurering, Vatten, Vattenkraften.
%d bloggare gillar detta: